Jira ICT wint MKB Beste Choice Award - Magento Workshops 2010
Banner

Algemene Voorwaarden

Laatste wijziging: dinsdag 14 februari 2006

Jira behoudt zich het recht voor ten allen tijde de inhoud van de volgende informatiebronnen te wijzigen: de website van Jira en de algemene voorwaarden. In het geval dat meertalige versies van deze informatiebronnen inhoudelijk verschillen wordt de Nederlandstalige website als bepalend beschouwd. Mochten er veranderingen doorgevoerd worden die van belang worden geacht voor de klant van Jira, dan zullen deze veranderingen van tevoren worden medegedeeld aan de klant.

1 Overeenkomst

1.1 Tot stand koming van de overeenkomst

Alle door Jira gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tot het moment dat een overeenkomst tot stand komt. Een overeenkomst tussen de klant en Jira komt tot stand op het moment dat Jira de registratieformulieren heeft ontvangen.

1.2 Herroeping van de overeenkomst

Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping alleen door Jira mogelijk en/of op basis van een door de klant en Jira gezamenlijk overeengekomen besluit. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Jira verplicht alle betalingen die Jira reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. Als er op het moment van herroeping door Jira reeds kosten zijn gemaakt, dan zullen deze worden verhaald op de klant.

1.3 Betalingsverzoek

Na het aanvaarden van het aanbod door de klant zal Jira een betalingsverzoek naar de klant opsturen. Jira zal na de initiële betalingstermijn van 14 dagen een tweede verzoek tot betaling doen uitgaan met een betalingstermijn van 8 dagen.

1.4 Verzuim bij betalingsverzoek

Indien de klant niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt noch aan het tweede verzoek voldoet, verkeert hij of zij in verzuim. Indien de klant in verzuim verkeert, behoudt Jira zich het recht de overeengekomen diensten tijdelijk of permanent stop te zetten. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening en risico van de klant. Deze kosten bedragen in ieder geval € 25,- tenzij Jira aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

1.5 Termijn van overeenkomst en verlenging

1.5a Producten met een duurzame overeenkomst

Bij sommige producten en/of diensten van Jira betreft de overeenkomst een product dat en/of dienst die voor langere tijd wordt afgenomen. Met name worden hierbij genoemd domeinnamen, websites en website-gerelateerde diensten. De overeenkomst bij dergelijke producten en/of dienst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van een termijn met eenzelfde termijn verlengd. Overeenkomstig wordt ook aan het begin van iedere nieuwe termijn een nieuw betalingsverzoek door Jira naar de klant verzonden.

1.5b Producten met een niet-duurzame overeenkomst

Bij producten en/of diensten die niet voor langere termijn worden afgenomen, maar slechts voor een korte tijd en/of eenmalig, zijn de voorwaarden met betrekking tot de duur en verlenging vermeld onder Artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. Met name worden hierbij genoemd producten die per post worden opgestuurd en opleidingen.

1.6 Opzegging van de overeenkomst

1.6a Producten met een duurzame overeenkomst

Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het eind van de overeengekomen periode. De opzegtermijn vangt aan op de dag waarop Jira de opzegging ontvangt. De klant ontvangt hier een bevestiging van.

1.6b Producten met een niet-duurzame overeenkomst

Bij producten en/of diensten die niet voor langere termijn worden afgenomen, maar slechts voor een korte tijd en/of eenmalig, zijn de annuleringsvoorwaarden vermeld onder Artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. Met name worden hierbij genoemd producten die per post worden opgestuurd en opleidingen.

2 Verplichtingen van Jira

2.1 Algemene verplichtingen

Jira verplicht zichzelf in normale gevallen het contract na te leven zoals dat is overeengekomen met de klant en gedurende de gehele contractduur. Hierbij zal Jira zichzelf er toe verplichten de afgesproken diensten zo goed mogelijk aan te bieden, tenzij buitengewone omstandigheden dit Jira onmogelijk maken.

2.2 Technische problemen

Technische problemen waar de klant hinder van ondervindt zal Jira binnen niet afzienbare tijd proberen op te lossen voor zover dit de diensten van Jira betreft. Onderdelen van de aangeboden diensten zoals onbelemmerde toegang tot het publieke Internet zijn echter niet te garanderen, deels omdat Jira bij deze onderdelen gebruik maakt van diensten van derden.

2.3 Vertrouwelijkheid van gegevens

Klantgegevens worden alleen voor administratieve doeleinden verzameld en zullen normaliter niet beschikbaar worden gemaakt aan derden. De gegevens die worden verzameld tijdens de registratie van de klant zullen toonbaar worden gemaakt op de factuur die de klant ontvangt. Een verandering of een verzoek voor inzage van deze gegevens kan door de klant aan Jira worden doorgegeven.

Jira onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten. Logingegevens of andere persoonlijke informatie aangemaakt of gewijzigd door de klant zullen niet door Jira worden behandeld, tenzij toestemming wordt verleend door de klant.

3 Verplichtingen van de klant

3.1 Verantwoordelijkheid over website

Zodra een website wordt overgedragen aan de klant valt deze website onder verantwoordelijkheid van de klant. Login gegevens en gebruikte componenten van de website worden beheerd en bewaakt door de klant.

3.2 Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle door Jira verstrekte gegevens en/of documenten, deze algemene voorwaarden, de opmaak en stijl van de Jira website en haar concepten zijn intellectueel eigendom van Jira, en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Jira aan derden worden aangeboden.

3.3 Verboden activiteiten

Het is de klant niet toegestaan de door Jira aangeboden diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie en deze algemene voorwaarden. Jira behoudt zich het recht voor een contract te beeindigen en daarmee de overeengekomen diensten op te heffen (inclusief het verwijderen van een website) indien de aangeboden diensten worden gebruikt in strijd met deze algemene voorwaarden.

Met name worden hierbij verboden het aanbieden van illegale software, muziek of ander rechtelijk beschermd materiaal, het misbruiken van de door Jira aangeboden software en ongeoorloofde toegang tot de systemen van Jira.

3.4 Fair use policy

Het aanbieden van harde schijf ruimte en Internet toegang ten behoeve van het onderhouden van de website(s) van de klant is onderhevig aan een Fair Use Policy. Jira behoudt zich het recht inhoud van een website te verwijderen mocht een klant zich niet houden aan deze Fair Use Policy en/of al dan niet tijdelijk de gehele website op inactief te stellen.

4 Aansprakelijkheid

4.1 Algemene aansprakelijkheid

Jira is niet aansprakelijk voor schade van de klant in de ruimste zin, tenzij deze schade is vooroorzaakt door grove schuld of opzet van Jira. Met name is Jira niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in of blokkeringen van toegang tot de systemen van Jira, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van Jira, een gebrek in de beveiliging of werking van door Jira aangeboden maar door derden ontwikkelde software.

Ook is Jira niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites van haar klanten.

4.2 Verplichtingen aan algemene voorwaarden

De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen zoals nader omschreven in deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Jira voortvloeiende schade en hieraan gerelateerde kosten.

4.3 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jira geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jira niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

5 Diensten

5.1 Websites

De websites die door Jira worden aangeboden zijn een samenbundeling van softwareproducten ontwikkeld door derden. Jira is niet verantwoordelijk voor fouten en/of gebreken in deze software, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.

De aangeboden software ontwikkeld door derden wordt aangeboden 'as is'. Jira biedt alleen ondersteuning voor deze softwareproducten tegen betaling en zonder garantie dat mankementen daadwerkelijk verholpen kunnen worden.

Jira is wel verantwoordelijk voor de systemen en software waarop de website draait. Derhalve is het de verantwoordelijkheid van Jira een goede backup te maken van alle gegevens. Het terugzetten van deze gegevens in geval van nood is een verplichting van Jira, terwijl het terugzetten van gegevens per website - indien de klant zelf verantwoordelijk is geweest voor het verwijderen of foutief aanpassen van deze gegevens - gedefinieerd is in het contract per website. Het terugzetten van deze gegevens buiten de contractvoorwaarden om mogen door Jira aan de klant gefactureerd worden.

5.2 Domeinnamen

Jira verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij derden. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant, en Jira aanvaard ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

De klant is de eigenaar van de domeinnaam, terwijl Jira als bemiddelaar kan optreden bij het aanvragen van de domeinnaam, het verhuizen van de domeinnaam en/of het wijzigen van domeingegevens. De WHOIS gegevens opgegeven door Jira ten tijde van de domeinregistratie zijn ondergeschikt aan deze voorwaarden. Mocht de klant echter in gebreke van betaling zijn met betrekking tot enige producten en/of diensten afgenomen door de klant, dan behoud Jira zich het recht voor de domeinnaam zichzelf toe te eigenen.

De kosten van een domeinregistratie worden, indien niet opgevangen door een ander contract, doorbelast naar de klant. Bemiddeling bij de verhuizing van domeinnamen door Jira kan aangevraagd, waarbij de kosten doorbelast worden naar de klant.

5.3 Opleidingen

Jira organiseert opleidingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van diensten van derden. Bij geval van schade door deze derden aanvaard Jira geen enkele aansprakelijkheid.

Het gebruikte opleidingsmateriaal van Jira is intellectueel eigendom van Jira, en mag zonder toestemming van Jira niet worden verspreid en/of worden hergebruikt.

Bij de organisatie van opleidingen behoudt Jira zich het recht voor op korte termijn een opleiding te kunnen annuleren. Hierbij moet sprake zijn van overmacht. In geval van overmacht zal Jira in goed overleg met de klant een alternatief aan te bieden. Is er geen sprake van overmacht, dan is Jira verplicht hetzij gedane betalingen terug te draaien, hetzij een alternatief aan te bieden.

Bij annulering van een opleiding door de klant zal Jira de volgende annuleringsvoorwaarden toepassen op reeds gedane betalingen of uitstaande betalingen:

  • Wanneer de annulering minstens vier weken voor aanvang van de opleiding door Jira wordt ontvangen, zal Jira het volledige bedrag retourneren.
  • Wanneer de annulering minstens twee weken voor aanvang van de opleiding door Jira wordt ontvangen, zal Jira de helft van het oorspronkelijke bedrag retourneren.
  • Bij annulering binnen een periode van twee weken voor aanvang van de opleiding zal Jira geen geld retourneren, danwel openstaande betalingen als nog van de klant vorderen.
Bij annulering van een opleiding door de klant kan geen aanspraak worden gemaakt op overmacht.

5.4 Security scans

In het geval een overeenkomst met een klant is gesloten met betrekking tot het scannen van een website en/of een ander software product, waarbij als doel is gesteld het analyseren van de beveiliging, kan Jira niet aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor berokkende schade. Bij het aangaan van een dergelijke overeenkomst komen de klant en Jira ook overeen dat een dergelijke scan niet in strijd is met de wetgeving met betrekking tot computercriminaliteit en computervredebreuk zoals gedefinieerd in het Wetboek van Strafrecht.

5.5 Overige producten

Bij het leveren van overige producten is het de verantwoordelijkheid van Jira deze producten in goede staat af te leveren aan de kant van de klant - hetzij in digitale vorm (zoals bij het leveren van extra software producten) hetzij in fysieke vorm (zoals bij het per post opsturen van producten). De leveringsvoorwaarden van dergelijke producten wordt door Jira per product aangegeven.

6 Onderhoud

Jira is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking computersystemen van Jira tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. Dit kan noodzakelijk zijn voor benodigd onderhoud en/of door Jira te verrichten aanpassingen en/of verbeteringen van het systeem. Hierbij ontstaat geen recht op schadevergoeding van de klant jegens Jira.

7 Geschillenbeslechting

De rechter in de vestigingsplaats van Jira is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Jira het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

8 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Jira en de gebruiker is het Nederlandse recht van toepassing.

9 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Reacties van onze klanten

"Ray is een ICT deskundige met expertise en relevante ervaring Joomla en Magento. Mede door deze expertise en zijn analytisch vermogen is Ray in staat probleemstellingen snel en grondig te analyseren en vanuit deze analyse tot een oplossing te komen. Wellicht nog veel belangrijker: Ray komt zijn gemaakte afspraken na!"

29 september 2010

Top qualities: Great Results, Personable, Expert

Sjoerd J. de Jong - Consilima BV

"Ray provided us with an in-depth explanation on Magento's backend. Clearly showing us how backend structures can be built within the short timespan of 3 days. They have done a real good job at clearly structuring and visualizing documentation for this, as this information very much lacks from the original source. Worth every penny."

22 september 2010

Top qualities: Personable, Expert, Good Value

Remmelt Beckers - Xploregroup.be

"Ray offered what he said he would and went beyond that in helping me with some questions even though he was not a support consultant. Ray was easy to work with and even helped me at times that were probably not the best for him since there was a 7 hour difference. I will use Ray again if I need other Magento help."

21 september 2010

Top qualities: Great Results, Good Value, High Integrity

David Talso - Exact Software

"Ray learned me the basics of Magento and some expert tricks. Ray knows very well what the goal of the course was and teached it on a good way. A guy you really want as a teacher."

20 september 2010

Top qualities: Great Results, Personable, High Integrity

Jonas De Smet - Studio Emma

"Na de problemen die wij hadden met onze “site-uit-de-box” wilden we een andere opzet. Zowel van de site, als van de training wilde we en nieuwe aanpak. Voor deze site kwamen we als snel op Magento. Via de Web dagen kwamen we op Jira . Eerst met een open training en nu met een training voor al onze medewerkers. We bouwen als het waren samen elke keer een gedeelte van de site. Op deze manier ontstaat nu onze nieuwe site die door het hele team gedragen wordt. Het is juist de combinatie van bouwen, coachen en trainen die bijzonder effectief is En eigenlijk is het nog goedkoper ook!"

30 augustus 2010

Top qualities: Great Value ,Creative , Expert, High Integrity

Marieke Vos - Safety Things

"De Magento workshop heeft mij geholpen om met een beperkt budget een professionele webshop te bouwen. Het geeft je de mogelijkheid om hands-on te leren, maar ook om de complexe zaken uit te laten voeren door een professional.
Deze learning by doing-methode is ideaal voor de beginnende webwinkelier."

29 augustus 2010

Top qualities: Great Results,Creative , Expert, High Integrity

Dennis Schrauwen - Tijdvoorchampagne.nl

"Voor de overstap naar Magento volgde ik twee Magento workshops van Jira. De Magento Bootcamp behandelde Yireo's Magebridge voor zo'n 10 personen. Gedurende de dag kwamen werden alle features duidelijk uitgelegd door de ontwikkelaars van deze bridge om Magento in Joomla te integreren. Vooral de manier waarop heb ik bijzonder positief ervaren: de opbouw van de workshop is perfect en zonder te verdwalen in technische details. Je kon het zelfs boeiend noemen! De sprekers voelen feilloos aan hoe 'technisch' de groep het hebben wil en blijven op geen enkele vraag het antwoord schuldig. De tweede workshop was maatwerk, specifiek voor ons eigen Magento-project. Gezamelijk wordt een dagprogramma opgesteld en met veel enthousiasme word je meegenomen in de wereld van Magento. Leuk is de betrokkenheid en de pro-actieve houding van de trainer, het gaat verder dan Magento alléén. Wil je serieus met Magento aan de slag dan werken een paar goede workshops als een 'versnelling' voor je kennis en je mogelijkheden voor wat betreft Magento. Een aanrader!"

28 augustus 2010

Top qualities: Great Results, Expert, High Integrity

Richard Spooren - www.Condoom-Anoniem.nl

"Dear Ray, Thank you for your time and effort. I really appreciate that you shared so much of your knowledge with me. Your training provided me a solid basis for the company I am currently building."

24 juli 2010

Top qualities: Great Results, Personable, High Integrity

Drs. Julie Cai-Pan - CXP Holland B.V.

"Ray is een naast een kundige Magento en Joomla expert een consultant die zeer goed de business-zijde van e-commerce snapt. Het resultaat van een (gezellige) dag samenwerken is dat je met meer antwoorden naar huis gaat dan je vooraf aan vragen bij je had."

15 juli 2010

Top qualities: Expert, Good Value, Creative

Dennis Schrauwen - Tijdvoorchampagne.nl

"Ray is een expert op Magento, Joomla en MageBridge en vertelt daar heel enthausiast over. Hij weet met eindeloze energie de belangrijke zaken duidelijk uit te leggen. Hij heeft vooral veel kennis over de veiligheidsaspecten die hierbij komen kijken."

14 juli 2010

Top qualities: Great Results, Expert, Good Value

Oscar Hilbelink - Emiel IT

"Ray is speaking very enthoustic about his work. After the workshop you will get also enthoustic about it"

13 juli 2010

Top qualities: Personable, Expert, Creative

Marieke Vos - Pasopshop.nl

"Ik heb Hans leren kennen als een betrokken en deskundig trainer van de Joomla cursus. Zijn heldere manier van uitleggen is niet iedere ICT'er gegeven. De cursus is een fijne combinatie van praktische kennis en relevante achtergrond informatie, waardoor ik binnen korte tijd mijn eigen website in de lucht hoop te hebben. Ik meld me zeker aan voor de volgende cursus."

8 juli 2010

Top qualities: Expert, High Integrity, Creative

Marie-Louise Beenker - Tibet Support Groep

"I worked with Jira concerning Web development and security-issues. Ray Bogman proved to be both a creative business partner as a person who really understands what online retailing is about. His background in online security is of great value. Our business objective is to implement Magento and Magebridge, a Jira product. With the support of Ray Bogman and his Jira-team we have all the ingredients for a succesfull implementation."

28 juni 2010

Top qualities: Great Results, Expert, Creative

Pier Rienks - Director at VU Boekhandel

"If we talk about professionals here is THE ONE! A day with Ray.... Ask him everything you want, about Magento and e-commerce! But you don't need to ask him because you don't get the chance... he will tell you in a professional way everything you need to know... and more. Thanks Ray. Great to meet you."

24 juni 2010

Top qualities: Great Results, Expert, Good Value

Chio Coste - developer, designer at Ghio Webdesign Studio

“De Magento maatwerk cursus was voor mij als beginnend webwinkelier een eye opener en erg waardevol. Ray, bedankt voor het inzicht in Magento en het meedenken in mijn concept.”

30 maart 2010

Top qualities: Great Results, Personable, Expert

Grietje Zijlstra - Moments4Wellness.nl

“Hi Ray, Thanks for the great one-day Magento training. I've learned a lot from it and it gave me a good Magento Kick-start!”

23 maart 2010

Top qualities: Personable, Expert, Good Value

Bas Debie - Dierenwinkel.nl

“De maatwerk Magento cursus van Jira met Ray Bogman (a day with Ray) is fantastisch. Ray weet echt waar hij het over heeft de zeldzame combinatie van diepgaande kennis en de communicatieve vaardigheden om het over te brengen. Want Magento? Go Jira.”

17 maart 2010

Top qualities: Great Results, Personable, Good Value

Andries Molenaar - Brilmax.nl

“Leren op de manier hoe Jira het brengt is helder en stimuleert. Het overbrengen van kennis stopt niet bij wat er in de omschrijving van de cursus staat maar gaat dóór. Zo worden dingen inzichtelijker en ga je met bredere kijk op zaken verder.”

16 maart 2010

Top qualities: Great Results, Expert, Good Value

Ton Van Der Helm - Mol4Media

“Ray is an expert on Magento and the E-commerce business. He's very enthusiastic about his work and willing to share his knowledge.”

25 februari 2010

Top qualities: Personable, Expert, High Integrity

Sheila Brugman - Quincepts

“Ray is a true professional with an eye for details that others may not notice. His recommendations have helped us to finetune our e-commerce platform multiple times.”

16 februari 2010

Marco Vis - Smartphonecentre.nl

“Ray is a professional E-commerce consultant. He is very patient and knows a lot of the Magento system. Want professional No-nonsense Magento advice? Ray is your man!”

27 december 2009

Top qualities: Great Results, Personable, Expert

Tim Vermeulen - Concepts2Trade

“Expert knowledge on security issues!”

24 december 2009

Top qualities: Personable, Expert, High Integrity

Floris Bos - Dynamic Web Marketing

“Het was uitermate plezierig om contact te hebben met Ray. Hij brengt zijn kennis over met een groot enthousiasme. Absoluut een aanrader voor wie hulp nodig heeft voor Joomla of Magento.”

21 juli 2009

Peter Verweij - Ebusiness-Partners.com

“Ray is in the forefront of IT and software/security issue's and knows to put issue's in perspective for your business. His vibrant and enthousiastic approach works stimulating for his trainees and puts things immediately in motion. Eric van Cann ECAssist”

20 april 2009

Top qualities: Expert, Good Value, Creative

Eric van Cann - ECAssist

“Ray has an amazing knowledge of the Magento ecommerce subject. He has a good overview of the subject and knows it right down to the smallest details (and this for a subject that has been around for only a year). Not only does he have an amazing knowledge of the subject, he is also gifted at explaining in a clear way all that you need to know!”

9 april 2009

Top qualities: Great Results, Expert, Creative

Isolde van Oosterhout - Huitzing - Madia.nl/Sols Webdesign

“Ray Bogman is one of the top PHP engineers I have met. He has vast knowledge of web-technologies, security and of the Magento platform. He is a rare and great professional to do business with”

20 januari 2009

Yoav Kutner, Vice President / CTO, Varien / Magento

"Ray Bogman and Jisse Reitsma are great people who helped me a lot building my first new Joomla! internet site I hosted at Jira ICT. Also in the evening and in the weekends. I appreciated this very much. They also helped me when my I had problems with my website. They gave me useful feedback. I learned a lot of these professional and enthusiastic guys!”

3 februari 2009

Top qualities: Personable, Expert, Good Value

Meindert van Dijk - MeindertVanDijkFotografie.nl

“Ray heeft in korte tijd de nieuwe website voor I&O Netsys (www.ieno.nl ) gerealiseerd. Daarbij zijn vooral zijn expertise, zijn snelheid van werken en zijn vermogen om mee te denken met ons opgevallen. Mede daarom is de website erg mooi geworden en was het heel prettig samenwerken. Ik kan Jira / Ray van harte aanbevelen aan iedereen die graag snel & binnen budget een mooie website gerealiseerd wil zien.”

13 januari 2009

Top qualities: Expert, Good Value, Creative

Bart Kraaijenbrink - I&O NetSys

“Ray has delivered several websites for me in the past and still maintains these. Service provided is quick, to the point and for a good price. He is willing to make an extra effort using both his technical knowledge as well as his drive to results.”

9 april 2008

Top qualities: Expert, Good Value, Creative

Wouter den Otter - 2Organize

“Security specialist' might be a bit worn out title. But in case of Ray we must say hands on security Expert. If he wants he could wreck your LAMP stack in a blink of eye. But Ray is such a gentleman and professional that he lets you learn by doing, and he is always there to help you out.”

21 maart 2008

Henk van Cann - 2Value

Home Algemene Voorwaarden